Algemene voorwaarden

Winkel/Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen KvK-nummer 53766253, versie 15 augustus 2023-

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan de opleiding is gesloten.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen , ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

1. Inschrijving en betaling voor de door Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden aanmelding via het digitale inschrijfformulier. 2. Via het automatisch betalingssysteem kan direct worden afgerekend. Door betaling komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer.


Artikel 4. Prijzen

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op het inschrijfformulier dat door ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ is uitgegeven. 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.


Artikel 5. Betaling

1. Indien automatische betaling via de website niet mogelijk is, vindt de betaling plaats via een digitale factuur en dient Cursist deze binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden 2.. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.


Artikel 6. Annulering door de cursist

1. Annuleren is niet mogelijk wanneer de opdrachtgever een bedrijf is, wel kun je de training overdragen aan iemand anders. Dit dient de cursist zelf te regelen en te verrekenen. Cursist informeert Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen hierover. 2. Cursisten die zich als consument/particulier inschrijven, hebben het recht binnen 14 dagen de opdracht te herroepen. Eventueel betaalde cursusgelden worden na annulering binnen 48 uur terugbetaald via de creditfactuur die digitaal wordt toegezonden.


Artikel 7. Verhindering van de cursist

1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 2 dagen voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. 2. Na de start van de cursus is het niet meer mogelijk om een andere cursist de plaats in te laten nemen.


Artikel 8. Annulering door Puur Jezelf

‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag vanwege ziekte van de docent of wanneer zich minder dan 10 cursisten hebben aangemeld. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ biedt de opdrachtgever een alternatief aan. Eventueel betaalde cursusgelden worden na annulering binnen 48 uur terugbetaald via de creditfactuur die digitaal wordt toegezonden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’, tenzij aan ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ opzet of grove schuld kan worden verweten. 2. Indien ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.


Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ voorbehouden. 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.


Artikel 11. Vervanging docent of trainer

‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.


Artikel 12. Toepasselijk recht Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ ’ en overeenkomsten tussen ‘Puur Jezelf – Coaching, gesprekstherapie en opleidingen ’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie Ondernemerszaken. 3. In geval van een klacht kunt u contact opnemen met René Sielhorst via r.sielhorst@gmail.com of 06 28226715. 4.Binnen één (1) week na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. 5. Binnen een periode van vier (4) weken wordt getracht tot een oplossing te komen. Wordt deze periode niet gehaald, dan ontvangt u daarover binnen de gestelde periode bericht met daarin de indicatie waarin de oplossing wordt verwacht. 6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 7. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan de cursist zich wenden tot het Klachtenloket voor Ondernemerszaken van De Geschillencommissie. De uitspraak van De Geschillencommissie is voor beide partijen bindend. De consequentie van de uitspraak wordt binnen twee weken na uitspraak opgevolgd. 8. De afgehandelde klacht wordt gedurende één jaar bewaard in het dossier.


Artikel 13 - Geheimhouding door het Instituut

1.1 Puur Jezelf voor professionals – Trainingen voor gedragsverandering (hierna "het Instituut") verbindt zich ertoe om alle persoonlijke informatie en gegevens die door de Deelnemer worden verstrekt tijdens de opleiding, strikt vertrouwelijk te behandelen. 1.2 Het Instituut zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en vertegenwoordigers van het Instituut de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie respecteren en handhaven. 2.1 Het Instituut zal de persoonlijke informatie en gegevens van de Deelnemer uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die verband houden met de opleiding en zal deze informatie niet delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Deelnemer, tenzij wettelijk vereist. 2.2 Het Instituut zal de persoonlijke informatie van de Deelnemer niet langer bewaren dan nodig is voor de opleidingsdoeleinden, tenzij anders vereist door de wet. 3.1 Het Instituut is niet gebonden aan geheimhouding met betrekking tot informatie die: a) reeds openbaar bekend is op het moment van verstrekking door de Deelnemer; b) door derden rechtmatig aan het Instituut wordt verstrekt zonder geheimhoudingsverplichtingen; c) door het Instituut onafhankelijk van de opleiding rechtmatig wordt verkregen. 4.1 In geval van schending van deze geheimhoudingsovereenkomst door het Instituut, behoudt de Deelnemer zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen, inclusief het eisen van schadevergoeding. 5.1 De geheimhoudingsverplichting van het Instituut blijft onbeperkt van kracht na beëindiging of afloop van de opleiding.


Artikel 14 - Geheimhouding door cursist

1.1 Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan: alle informatie, gegevens, materialen, documenten, technische specificaties, knowhow, handelsgeheimen, bedrijfsplannen, strategieën, financiële gegevens, persoonsgegevens, en andere informatie die mondeling, schriftelijk, elektronisch of op andere wijze aan de Deelnemer wordt verstrekt of ter beschikking wordt gesteld door Puur Jezelf voor professionals – Trainingen voor gedragsverandering(hierna "het Instituut"). 2.1 De Deelnemer verbindt zich ertoe om alle Vertrouwelijke Informatie die hij/zij tijdens de opleiding heeft verkregen, strikt vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de opleidingsperiode als na beëindiging of afloop van de opleiding. 2.2 De Deelnemer mag Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met het Instituut. 3.1 De geheimhoudingsplicht van de Deelnemer is niet van toepassing op informatie die: a) reeds openbaar bekend was op het moment van verstrekking aan de Deelnemer, zonder schending van deze overeenkomst; b) door de Deelnemer onafhankelijk van de opleiding rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder geheimhoudingsverplichtingen; c) door de Deelnemer wettelijk vereist is openbaar te maken, mits de Deelnemer het Instituut hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt en meewerkt aan passende beschermende maatregelen.Puur Jezelf opleidingen is vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie